Artikel 1. Algemeen

1.1.    

In deze algemene voorwaarden (‘voorwaarden)’ wordt bedoeld onder:

Chosen by ME: Chosen by gevestigd te Tilburg, Valkenswaardstraat 60, 5036 SM in Nederland, ingeschreven in het handelsregister (Breda) onder nr: 89460839, webadres: www.chosenbyme.nl, e-mail: info@chosenbyme.nl

Wederpartij: iedere partij met wie Chosen by ME een overeenkomst sluit en/of aan wie Chosen by ME een aanbieding heeft uitgebracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, waaronder, doch niet uitsluitend, afnemers en opdrachtgevers, consumenten en dealers waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Chosen by ME en de wederpartij, elke wijziging daarvan en/of aanvulling daarop, inclusief technische documentatie, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst

Producten: alle zaken, (kunstzinnige) artikelen, materialen en/of uitrusting, inclusief ontwerpen en geschreven adviezen, die Chosen by ME levert in relatie tot een overeenkomst;

Werkzaamheden: alle diensten die door, of in opdracht van, (medewerkers van) Chosen by ME worden verricht voor of namens de wederpartij, die direct of indirect betrekking hebben op een overeenkomst.

1.2.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, offerte, aanvraag, mededeling en/of aanbieding tussen Chosen by ME en de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen door partijen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Chosen by ME, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, levering- en/of andere voorwaarden van de wederpartij en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

1.4.

Overeenkomsten met Chosen by ME komen tot stand door het plaatsen van een schriftelijke en/of mondelinge bestelling of aanvraag bij Chosen by ME en de aanvaarding door Chosen by ME hiervan. Een bestelling of aanvraag geldt als aanvaard door Chosen by ME voor zover zij niet binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling of aanvraag aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

1.5.

Als datum van totstandkoming van een overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging door Chosen by ME. Een door Chosen by ME verzonden vrachtbrief en/of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging van de overeenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.

1.6.

Een overeenkomst tussen Chosen by ME en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

1.7.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of er zich een situatie voordoet welke niet in de onderhavige voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar ‘de geest’ van deze voorwaarden van Chosen by ME.

1.8.

Indien Chosen by ME niet te allen tijde strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De

wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Chosen by ME deze voorwaarden soepel toepast en/of niet steeds stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden verlangt.

1.9.

Als door rechterlijke tussenkomst bepalingen in deze voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden en zal Chosen by ME in plaats daarvan bepalingen ter vervanging vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepaling in acht wordt genomen.

1.10.

De wederpartij met wie eenmaal onder deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Chosen by ME gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1.

Alle offertes en aanbiedingen van Chosen by ME zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het is mogelijk dat in een offerte een termijn wordt gesteld met betrekking tot een aanbieding.

2.2.

Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.3.

Gegevens voorkomend in drukwerk, verstrekt van de zijde van Chosen by ME, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Chosen by ME gehouden zal zijn hiervan telkens bericht te geven.

2.4.

Chosen by ME kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan of zou moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief 21 % btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen handling-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven of uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.6.

Chosen by ME hanteert altijd de laatste prijscourant; voorgaande prijscouranten komen automatisch te vervallen.

2.7.       

Prijswijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging aan wederpartijen.

2.8.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Chosen by ME daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Chosen by ME anders aangeeft.

2.9.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Chosen by ME niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.10.

Bij offertes, zichtzendingen, monsters of bestellingen van € 2300,00 of meer, verlangt Chosen by ME aanbetaling, dan wel het stellen van zekerheid van 50%. Bij offertes, zichtzendingen, monsters of bestellingen beneden de € 250,00 heeft Chosen by ME het recht op aflevering onder rembours.

Artikel 3 Betaling

3.1.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Chosen by ME aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Chosen by ME aangegeven. Periodieke facturering door Chosen by ME is toegestaan. Deze termijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.

3.2.

Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is dan vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan over het opstaande (gedeelte van het) factuurbedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.3.

Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Chosen by ME echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

3.4.

De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.5.

Betaling van een eventuele meerprijs op grond van artikel 5 van deze voorwaarden geschiedt tegelijk met de betaling van de hoofdsom respectievelijk met dezer laatste termijn.

3.6.

Chosen by ME kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Chosen by ME kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

3.7.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij, welke geen beroep toekomt op de artikelen 231 tot en met 247 van boek 6 BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

3.8.

Chosen by ME verleent geen korting bij contante of vervroegde betaling.

3.9

Chosen by ME behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen ter uitvoering van de overeenkomst kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld. Dit geldt in het bijzonder wanneer een onderzoek naar solvabiliteit en/of het betalingsgedrag van de wederpartij aantoonbare wanbetaling oplevert, een negatief advies van een kredietverzekeringsmaatschappij, melding bij het BKR en/of een negatief advies van een deurwaarder en/of andere incassant.

Artikel Eigendomsvoorbehoud

4.1.

Alle door Chosen by ME in het kader van een overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Chosen by ME totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Chosen by ME gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

4.2.

Door Chosen by ME geleverde zaken, die ingevolge de vorige paragraaf van deze voorwaarden onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

4.3

De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Chosen by ME veilig te stellen. De wederpartij verplicht zich daarnaast om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Chosen by ME ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Chosen by ME gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Chosen by ME bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dit kader nodig is of wenselijk (blijkt) te zijn.

4.4

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Chosen by ME daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.5

Voor het geval Chosen by ME zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan Chosen by ME, en door Chosen by ME aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Chosen by ME zich bevinden en die zaken, zonodig na demontage op kosten van de wederpartij, terug te nemen.

Artikel 5. Wijzigingen

5.1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen en/of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de termijn en/of bedrag van de overeenkomst zoals bedoeld in deze paragraaf. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Chosen by ME zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

5.2.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan is Chosen by ME gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Chosen by ME bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Chosen by ME op en vormt voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

5.3.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Chosen by ME een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.4.

Indien Chosen by ME met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Chosen by ME niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

5.5.

Onder prijsverhogende factoren waarvan Chosen by ME gerechtigd is die door te berekenen aan de wederpartij vallen mede prijsverhogingen bij toeleveranciers van Chosen by ME welke door die toeleveranciers aan Chosen by ME worden doorberekend.

5.6

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is het uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op titel 5, afdeling 3 van Boek 6 BW, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Chosen by ME dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Chosen by ME rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 6. Leveringstermijnen

6.1.

Bij een gravering en/of bestelling is de levertijd maximaal 3 werkdagen, indien de producten op voorraad zijn. Bij graveringen en/of bestellingen van producten die niet op voorraad zijn kan de levertijd verschillen. Bij graveringen en/of bestellingen van 30 of meer producten is de levertijd in overleg.

6.2.

Indien voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Chosen by ME derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te stellen. Chosen by ME dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.3.

Chosen by ME heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Tevens heeft Chosen by ME het recht om te leveren uit voorraad van derden, mits er niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering uit eigen voorraad zal geschieden.

6.4.

Chosen by ME is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Chosen by ME de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.5.

Levering vindt plaats zodra hetgeen besteld een magazijn van Chosen by ME en/of haar leverancier verlaat ter verzending aan het door de wederpartij opgegeven adres. Indien overeengekomen wordt over te gaan tot afhalen van de bestelling door de wederpartij, geschiedt levering vanaf het bedrijfsadres van Chosen by ME. De wederpartij is verplicht tot afname op het moment dat Chosen by ME melding geeft van de ter beschikkingstelling van de bestelling. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie en/of instructies welke noodzakelijk zijn voor de levering, is Chosen by ME gerechtigd de zaken op te slaan op en/of buiten diens terrein voor rekening en risico van de wederpartij na een afhaal termijn van 14 dagen.

6.6.

Indien Chosen by ME gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Chosen by ME ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7. Prijzen en Kosten webshop

7.1.

De prijzen in de webshop staan vermeld inclusief 21% btw. De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

7.2.

De wederpartij heeft de keuze over te gaan tot afhalen of verzending van hetgeen besteld. De verzendkosten die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht, worden direct vermeld. Verzendkosten worden automatisch aangepast naar rato van het gewicht van hetgeen de wederpartij wenst te bestellen. Prijzen kunnen verschillen tussen de winkel, catalogi en online. Druk en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

7.3

De verzendkosten kunnen per product en/of bestelling verschillen en staan aangegeven bij de producten en/of bestelling.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendom

8.1.

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Chosen by ME verstrekte, verkochte en/of geleverde producten en ontwerpen berusten bij Chosen by ME of haar licentiegevers. Onder intellectuele en industriële eigendomsrechten wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen auteursrecht, octrooi en merkenrecht. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Chosen by ME of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Chosen by ME verstrekte, verkochte en/of geleverde producten en ontwerpen op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

8.2.

Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam en/of andere rechten van intellectueel eigendom uit materiaal van Chosen by ME te verwijderen en/of te wijzigen

8.3.

Nabootsing van door Chosen by ME verstrekte, verkochte en/of geleverde producten en ontwerpen is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie redelijkerwijs kan worden vermoed, dat deze het betreffende product en/of ontwerp zullen (doen) nabootsen.

8.4.

Bij overtreding van de verboden uit de bovengenoemde paragrafen van onderhavig artikel, verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 500,00 per geval of per geproduceerd product. Tevens verbindt de wederpartij zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens Chosen by ME gebonden zijn.

8.5.

Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal de wederpartij respectievelijk de rechtsopvolger van de wederpartij jegens Chosen by ME een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 5000,00 per geval.

Artikel 9. Tekeningen, monsters en dergelijke

9.1.

Tekeningen, afbeeldingen, monsters, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen, eerste afgietsels en dergelijke die door Chosen by ME zijn verstrekt, blijven eigendom van Chosen by ME en zijn voor Chosen by ME niet bindend tenzij en totdat uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2.

Tekeningen, afbeeldingen, monsters, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen, eerste afgietsels en dergelijke die door de wederpartij van Chosen by ME zijn verstrekt, blijven eigendom van de wederpartij en zijn voor de wederpartij wel bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Garantie en samenstelling

10.1.

De door Chosen by ME te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Chosen by ME kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

10.2

De in de vorige paragraaf genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit (zoals afgeprijsde accessoires en showmodellen waarop geen garantie van toepassing is den die niet mogen worden geruild) of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Chosen by ME verstrekte garantie een zaak betreft welke door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

10.3.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Chosen by ME, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Chosen by ME geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden; bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen.

10.4.

De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd en hetgeen geleverd aan de geldende normen voldoet. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Chosen by ME te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Chosen by ME te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Chosen by ME in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Chosen by ME in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. De termijnen gelden op straffe van verval van recht.

10.5.

Indien de wederpartij (tijdig) reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

10.6.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Chosen by ME de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Chosen by ME, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen

zaak aan Chosen by ME te retourneren en de eigendom daarover aan Chosen by ME te verschaffen, tenzij Chosen by ME anders aangeeft. Ingeval van niet tijdige reclamering van een gebrek, komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.7.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Chosen by ME daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

10.8.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

10.9.

Gegevens over samenstelling, gebruikte materialen, maten, weerbestendigheid, chemische bestendigheid en dergelijke die door Chosen by ME zijn verstrekt, berusten op door Chosen by ME van bonafide fabrikanten, researchafdelingen en dergelijke verkregen gegevens, cijfers, specificaties, dan wel rapporten. Chosen by ME aanvaardt daar zelf geen aansprakelijkheid voor. Ten aanzien van afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen, behoudt Chosen by ME zich steeds de gewone tolerantie voor, zoals die gebruikelijk is bij de fabrikant die met de vervaardiging belast is.

10.10.

De bij monsters, eerste afgietsels en dergelijke getoonde patina is geen enkele garantie van een identieke kleur dan wel inkleuring van de vervolgserie op het eerste model.

10.11.

Chosen by ME behoudt zich het recht voor om productveranderingen die haar inziens de kwaliteit ten goede komen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.

Artikel 11. Klachten, gebreken, retourzendingen en omruiling

11.1.

De wederpartij dient de geleverde producten en/of werkzaamheden bij of uiterlijk binnen 24 uur na oplevering te (laten) onderzoeken. De wederpartij dient dan na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

11.2.

Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na oplevering uitdrukkelijk schriftelijk aan Chosen by ME te melden. Hierna kan de andere partij geen beroep meer doen op een gebrek.

11.3.

Niet-zichtbare gebreken dient de andere partij binnen 8 dagen na ontdekking respectievelijk het moment waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen en moeten worden, doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering, uitdrukkelijk schriftelijk te melden aan Chosen by ME. Hierna kan de wederpartij geen beroep meer doen op een gebrek

11.4

Als Chosen by ME reclames erkent, heeft zij, alle rechten van de andere partij op schadevergoeding uitgesloten, het recht om de producten terug te nemen en van (verdere) levering af te zien tegen terugbetaling van de koopprijs, te verlangen dat de wederpartij de producten met korting op de koopprijs behoudt of om de producten te vervangen of te herstellen. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is weder slechts aansprakelijk binnen de grenzen van deze voorwaarden.

11.5

Tijdig reclameren schort de betalings- en afnameverplichting niet op.

11.6

Indien uit onderzoek is komen vast te staan dat een klacht ongegrond is komen de kosten die met het onderzoeken van de wederpartij gemoeid zijn voor rekening van de andere partij.

11.7       Retourzendingen worden geaccepteerd, tenzij het één der volgende producten betreft:

Een door toedoen van de wederpartij beschadigd product;

Een product anders verpakt dan in de onbeschadigde, met uitzondering van een op redelijke wijze geopende verpakking, en door de wederpartij ongekenmerkte originele verpakking;

Een product anders dan met bekwame spoed retour gezonden;

Een product welke anders dan tegen de in de catalogus voorkomende voorwaarden en/of prijzen is geleverd;

Een product dat uit een andere dan recente catalogus afkomstig is;

Een gepersonaliseerd product naar bedrijf of persoon, welke tot stand is gekomen overeenkomstig specificaties van de wederpartij;

Een product waarvan diens aard zich tegen retourzending verzet.

11.8.

Tot uiterlijk 14 dagen na levering van de producten, niet zijnde één van de in de vorige paragraaf genoemde producten, is de wederpartij gerechtigd om deze retour te zenden aan Chosen by ME, mits de wederpartij dat tevoren aan Chosen by ME heeft aangegeven en mits Chosen by ME de retourzending heeft geaccordeerd.

11.9.

De staat van de geretourneerde producten bij aankomst op het door Chosen by ME opgegeven adres is bepalend voor de acceptatie door Chosen by ME van de retourzending. Tevens bepaald Chosen by ME of retourzending leidt tot creditering of tot omruiling van het product tegen een soortgelijk product.

11.10.   Bovengenoemde paragrafen zijn tevens van toepassing op producten welke online zijn gekocht, welke niet vallen onder paragraaf 11.1, met uitzondering van de mitsbepaling van artikel 11.2 en de tweede volzin van paragraaf 11.3 de wederpartij welke via de webshop een product koopt, heeft bij een retourzending binnen 14 dagen recht op creditering zonder opgaaf van redenen. Er zal overgegaan worden tot automatische ontbinding van de overeenkomst in dit geval.

11.11.

Eventuele verzendkosten van de retourzending komen voor rekening van de wederpartij.

11.12.

Chosen by ME biedt op zijn website een modelformulier voor herroeping van de overeenkomst aan.

11.13.

Alle klachten over een factuur van Chosen by ME dienen schriftelijk binnen 7 dagen na verzenddatum van deze kenbaar te worden gemaakt. Na verstrijken van deze termijn wordt de andere partij geacht in te stemmen met de factuur.

Artikel 12. Brochures, Catalogi en dergelijke

12.1.

Producten worden geleverd zonder de in brochures, catalogi en dergelijke afgebeelde inrichtingsmaterialen.

12.2.

Als gevolg van onder andere beperkingen in de lithografie en offset technieken is het mogelijk dat geleverde producten in kleur en/of vorm enigszins afwijken van de afbeelding in de brochure of catalogus.

12.3.

Zilveren, verzilverde en plate producten kunnen na verloop van tijd van kleur veranderen ten opzichte van onder andere afbeeldingen van diezelfde producten. Reiniging van zilveren, verzilverde of plate producten komt niet voor rekening van Chosen by ME. Chosen by ME heeft het recht die producten af te (doen) lakken.

Artikel 13. Privacy, beveiliging en geheimhouding

13.1.

Partijen staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij verkregen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden. De andere partij zal de inhoud van alle, al dan niet schriftelijke, uitingen van Chosen by ME niet openbaar maken, tenzij Chosen by ME daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

13.2.

De wederpartij geeft door het aangaan van een overeenkomst met Chosen by ME toestemming aan Chosen by ME zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Chosen by ME en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Chosen by ME hiertoe krachtens de wet, een rechterlijke uitspraak of de redelijkheid en billijkheid verplicht is.

13.3.

Voor zover Chosen by ME persoonsgegevens ten behoeve van de wederpartij verwerkt, doet Chosen by ME dit als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacywetgeving.

13.4.

Chosen by ME legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

13.5.

De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij Chosen by ME als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van wederpartijen door Chosen by ME.

Artikel 14. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

14.1.

Partijen zijn bevoegd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten indien:

De andere partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

Na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de andere partij zijn verplichtingen niet zal nakomen;

Door de vertraging aan de zijde van de andere partij niet langer kan worden gevergd dat de betreffende partij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

14.2.

Chosen by ME is voorts bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Chosen by ME kan worden gevergd of indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.3.

Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Chosen by ME gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

14.4.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Chosen by ME op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Chosen by ME de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.5.

Indien Chosen by ME op de in dit artikel genoemde gronden tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling. De wederpartij is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

14.6.

Wanneer Chosen by ME gebruik maakt van het in de vorige paragrafen beschreven recht tot (gedeeltelijke) ontbinding, is zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd om nog niet uitgevoerde werkzaamheden ook niet te verrichten en tevens om nog niet betaalde goederen terug te vorderen of terug te halen, onvermeerderd het recht aan Chosen by ME op vergoeding van alle schade.

14.7.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Chosen by ME, zal Chosen by ME in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Chosen by ME is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de wederpartij in rekening gebracht. Chosen by ME zal de wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Chosen by ME genoemde termijn te voldoen, tenzij Chosen by ME anders aangeeft.

14.8.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging, indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Chosen by ME vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Chosen by ME op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

14.9.

Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1.

Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Chosen by ME gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen kosten, aan de zijde van Chosen by ME daardoor direct of indirect ontstaan.

15.2.

Indien Chosen by ME aansprakelijk mocht zijn, dan is deze beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.3.

Chosen by ME is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Chosen by ME is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.4.

Chosen by ME is uitsluitend aansprakelijk voor directe, onmiddellijke en dadelijke, schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Chosen by ME aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Chosen by ME toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

15.5.

Chosen by ME is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen; gevolgschade, bedrijfsschade, schade aan evenementen en/of openingen en/of uitreikingen en dergelijke, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is Chosen by ME aansprakelijk voor schade aan gebouwen, inventaris of aanwezige goederen, werkzame personen of andere aanwezigen.

15.6.

Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij Chosen by ME geleverde zaken worden gebruikt of verwerkt, wordt nimmer beschouwd als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming door Chosen by ME.

15.7.

Indien Chosen by ME aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Chosen by ME beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Tevens is de aansprakelijkheid van Chosen by ME in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

15.8.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Chosen by ME en/of diens personeel.

15.9.

Voor het niet geven van adviezen aanvaardt Chosen by ME geen enkele aansprakelijkheid.

15.10.

In geval Wederpartij bestaat uit meer dan één (rechts)persoon, zijn al die (rechts)personen hoofdelijk jegens Chosen by ME gebonden.

15.11.

Indien Chosen by ME naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen of medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht Wederpartij zich medewerking aan die maatregelen te verlenen en zich, indien Chosen by ME dat wenselijk acht, te voegen in de aansprakelijkstelling van de producent door Artihove. Voor alle door Chosen by ME geleverde producten die voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum geldt dat Chosen by ME bij consumering dan wel gebruik van deze producten na deze houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Wederpartij garandeert aan Chosen by ME dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum is vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer worden verkocht of geconsumeerd. Wederpartij vrijwaart Chosen by ME voor aanspraken van derden voor schade die het gevolg is van het gebruik of consumeren van door Chosen by ME aan Wederpartij geleverde producten, indien deze door Wederpartij na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt of verkocht.

15.12.

Bestuurders, aandeelhouders, (beoogde) oprichters en vennoten van een rechtspersoon of personenvennootschap zijn hoofdelijk mede aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de rechtspersoon of personenvennootschap door of ten aanzien van welke Chosen by ME enige opdracht is gegeven (waaronder een opdracht tot oprichting van een rechtspersoon of personenvennootschap)

Artikel 16 Risico-overgang en vervoer

16.1.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van Wederpartij worden gebracht.

16.2.

Indien de levering geschiedt op een adres van Chosen by ME, is het vervoer van het geleverde voor rekening en risico van Wederpartij.

16.3.

Het vervoer van goederen die Chosen by ME heeft verkocht onder rembours of franco huis worden vervoerd voor rekening en risico van Chosen by ME.

Artikel 17. Vrijwaring

17.1.

De wederpartij vrijwaart Chosen by ME voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak

17.2.

Indien Chosen by ME uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Chosen by ME zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Chosen by ME, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Chosen by ME en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 18. Overmacht

18.1.

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen reeds in wetgeving en jurisprudentie is bepaald, elke van de wil van Chosen by ME onafhankelijke omstandigheid, voorzien en niet-voorzien, ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door de wederpartij niet meer kan worden verlangd. Werkstakingen in het bedrijf van Chosen by ME of van derden, werkliedenuitsluiting, computerstoring, brand en/of storingen in het bedrijf van Chosen by ME of in dat van een van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen en onderbreking van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende overheidsmaatregelen daaronder begrepen. Chosen by ME heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Chosen by ME zijn verbintenis had moeten nakomen.

18.2.

Chosen by ME kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, opschorten of (gedeeltelijk) ontbonden verklaren. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.3.

Voor zover Chosen by ME ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Chosen by ME gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19. Slotbepalingen

19.1.

Chosen by ME is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De toepasselijke voorwaarden kunnen op elk moment geraadpleegd worden op de website van Chosen by ME: www.chosenbyme.nl.

19.2.

Alle rechtsvorderingen jegens Chosen by ME, schadevergoedings-aanspraken daarbij inbegrepen, verjaren en/of vervallen na een termijn van 1 jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.

19.3.

Op alle door Chosen by ME gesloten overeenkomsten, alsmede de daar eventueel mee samenhangende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten, evenmin enige andere internationale regeling die uitgesloten kan worden.

19.4.

Alle geschillen tussen Chosen by ME en de wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg en na uitputting van de beschikbare middelen, een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

19.5.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 1 juni 2023. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Chosen by ME.

19.6.

De Nederlandse tekst van de voorwaarden is bindend en steeds bepalend voor de uitleg daarvan.